Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In with Google
دوربین مدار بسته خودرو


  • آیا دوربین های مدار بسته خودرو ها از نوع HD هستند؟
    در اغلب موارد بهتر است از دوربین مدار بسته HD برای خودروها استفاده شود. اگر بخواهید از این دوربین ها به عنوان مدرک در اداره پلیس یا بیمه استفاده کنید، دوربینی با کیفیت تصویر 720p ، 1080p و یا Full HD را انتخاب کنید.

    image
    خرید دوربین جاسوسی بی سیم دوربین های مدار بسته از فعالیت سارقان جلوگیری می کنند؟
    دوربین مداربسته ی داخل خودرو استتار می شود و سارق امکان دیدن آن را ندارد. بنابر این نصب دوربین مدار بسته خودرو از فعالیت سارقان جلوگیری نمی کند. سارقان اغلب دوربین مدار بسته ساختمان ها را بررسی می کنند ولی توجهی به دوربین مدار بسته خودرو ندارند. مزیت دوربین مدار بسته خودرو، در تشخیص چهره و شناسایی سارقان و خرابکاران است.